Ogólne Warunki Uczestnictwa

Organizatorem obozów jest firma Oktawia Nowacka ON, która jest
właścicielem strony internetowej https://www.oktawianowacka.pl/, fanpage’a na Facebook’u o nazwie: Oktawia Nowacka ON- włącz siebie, oraz profilu na Istagramie o nazwie: oktawianowacka.


Regulamin określa zasady i reguły uczestniczenia w imprezach i obozach organizowanych
przez Oktawię Nowacką, która zwana jest dalej Organizatorem w ramach
działalności gospodarczej, oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w wyżej wymienionych kanałów jest Oktawia Nowacka ON z siedzibą przy ulicy Baczyńskiego 6a/13, 05-092 Łomianki, NIP 5922178016 REGON 366983341. 

Regulamin:
1. Regulamin stanowi integralną część umowy zgłoszenia udziału w obozie
sportowym organizowanym przez Organizatora i zamieszczonym na stronie
internetowej https://oktawianowacka.pl/oboz-on-wlacz-siebie/.


3. Przy zawieraniu umowy udziału w obozie, uczestnik zobowiązany jest do
wnikliwego zapoznania się z treścią Regulaminu.


4. Umowa udziału w wyprawie może być zawarta w imieniu innych osób tylko na podstawie
pisemnego pełnomocnictwa.


5. Zapisy na obozy sportowe prowadzone są poprzez formularz.


6. Wstępna rezerwacja miejsca dokonywana jest przy użyciu danych osobowych osoby
rezerwującej, takich jak imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres mailowy. Dane te przesyłane
są przez osobę rezerwującą w formularzu. 


7. Potwierdzeniem rezerwacji (ostateczną blokadą miejsca podczas obozu dla
osoby rezerwującej) jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł oraz w
wyznaczonym terminie. 


8. Poprzez podpisanie umowy na udział w obozie, zgłaszający potwierdza iż:
a) zapoznał się i zaakceptował treść regulaminu,


b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności


c) potwierdza prawdziwość danych podanych w umowie i zgłoszeniu.


9. Za osobę dokonującą rezerwacji uważa się pierwszą osobę wymienioną w zgłoszeniu.


10. Dokonanie rezerwacji posługując się nieprawdziwymi danymi osobowymi lub danymi
osobowymi innej osoby bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne.


11. Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana poinformować wszystkie osoby
wymienione w umowie rezerwacji o szczegółach dotyczących imprezy/obozu.


12. Umowa udziału w obozie może być zawarta wyłącznie przez osobę pełnoletnią.


13. Cena obozu wyrażona jest w złotych (PLN): 1950 zł.

14. Świadczenia zawarte w cenie są każdorazowo wymienione w opisie obozu dostępnym
na stronie: https://oktawianowacka.pl/oboz-on-wlacz-siebie/.15. Płatności należy dokonywać przelewem bankowym na rachunek numer

Oktawia Nowacka ON
92 1160 2202 0000 0004 5592 8830

16. Przy rezerwacji miejsca do 15 marca 2021 r. istnieje możliwość skorzystania z ceny promocyjnej obozu.

17. Rezerwacja obozu w okresie dłuższym niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia obozu daje możliwość wpłaty 50% ceny obozu, do 15 dni przed rozpoczęciem obozu uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia całości kwoty. 

18. Rezerwacja obozu w okresie krótszym niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia wyprawy wymaga
uiszczenia wpłaty 100% całości ceny uczestnictwa obozie.


19. Rezerwacja w okresie od 30 dni do 14 dni przed dniem rozpoczęcia obozu
wymaga zapłaty całkowitej w ciągu 3 dni od dnia rezerwacji.


20. Rezerwacja dokonana w okresie do 14 dni poprzedzających dzień rozpoczęcia
obozu, wymaga zapłaty całkowitej w dniu rezerwacji.


21. Jeżeli uczestnik po uiszczeniu zadatku nie wpłaci pozostałej kwoty najpóźniej 14 dnia
przed dniem rozpoczęcia obozu (lub nie ustali osobiście z Organizatorem płatności
gotówką w późniejszym terminie), Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i nie zwrócenia wniesionego zadatku.


22. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w obozie
wszystkie przysługujące mu z tego tytułu uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmie
wszystkie wynikające z umowy udziału w imprezie/obozie obowiązki.


23. Przeniesienie uprawnień jest skuteczne wobec Organizatora jeżeli uczestnik zawiadomi
o tym w terminie umożliwiającym dokonanie zmiany danych uczestnika, nie później jednak
niż 3 dni przed dniem rozpoczęcia obozu.


24. Organizator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości kosztów poniesionych w związku
ze zmianą uczestnika obozu w przypadku konieczności pokrycia wynikających z tej
zmiany kosztów.

25. Za nieuiszczoną część ceny obozu oraz koszty poniesione przez Organizatora
w wyniku zmian w umowie udziału, uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia
odpowiadają solidarnie.


26. Uczestnik może odstąpić od umowy udziału w każdym czasie, składając pisemne
oświadczenie o odstąpieniu osobiście lub przez pełnomocnika za pomocą poczty e-mail.


27. W przypadku odstąpienia od umowy udziału w terminie powyżej 45 dni przed
rozpoczęciem obozu uczestnik ponosi koszty w wysokości poniesionych kosztów
administracyjnych przez Organizatora – równowartość 30% wpłaconego zadatku.


28. W przypadku odstąpienia od umowy udziału w terminie 30 dni – 45 dni przed
rozpoczęciem obozu uczestnik ponosi koszty w wysokości wszystkich poniesionych
kosztów przez Organizatora – równowartość 100% wpłaconego zadatku.


29. W przypadku odstąpienia od umowy udziału w terminie od 29 dni do 14 dni przed dniem
rozpoczęciem obozu uczestnik ponosi koszty w wysokości 60% ceny wyjazdu.


30. W przypadku odstąpienia od umowy udziału w terminie krótszym niż 14 dni przed dniem
rozpoczęciem obozu uczestnik ponosi koszty w wysokości 90% ceny wyprawy.


31. Organizator może odwołać obóz z powodu braku wymaganego minimum
uczestników lub sytuacji epidemiologicznej, o czym niezwłocznie powiadomi uczestników, nie później jednak niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia obozu. W tych przypadkach zwróci 100% kwoty obozu.


32. Organizator ma prawo do modyfikacji programu obozu w szczególności spowodowanej warunkami meteorologicznymi lub możliwościami kondycyjnymi uczestników.


33. Dane osobowe uczestników obozów oraz dokonujących rezerwacji będą
przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych.


34. Uczestnik wyraża zgodę poprzez akceptację regulaminu na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku w celach administracyjnych i
statystycznych oraz w celu świadczenia usług marketingowych polegających na promowaniu
obozów rowerowych Organizatora.